Raadsleden UR

Wij vinden dat je je niet alleen binnen je studie verrijkt, maar juist ook daarbuiten. Daarom
pleit ONS voor meer ruimte voor stages in het curriculum, gratis trainingen om je voor te
bereiden op de arbeidsmarkt, meer plekken om te studeren in het buitenland en de moge-
lijkheid voor honoursstudenten om een stage of bestuursjaar te doen.

Raadsleden FGGA

Steeds vaker is een bepaald gemiddelde vereist voor masters binnen en buiten de universiteit Leiden, daarom is de mogelijkheid bieden om aan deze vereisten te voldoen nodig. Het herkansen van voldoendes kan studenten er bij helpen om studenten toch aan de master van hun keuze deel te kunnen laten nemen. Daarnaast maakt iedere student wel eens mee dat een tentamen gemaakt moet worden op een dag waarop hij of zij ziek is of andere belemmerende zaken ondervindt. Zeker de student die veel hoge cijfers haalt en door een dergelijke ‘off day’ laag scoort kan deze kans goed gebruiken.

Raadsleden GSW

Grote hoorcolleges moeten standaard opgenomen worden, om de mogelijkheid tot
terugkijken beschikbaar te maken. De hoorcolleges moeten niet elke week beschikbaar
komen, om leegloop te voorkomen. Enkele weken voor het (deel)tentamen is wenselijk.
In de grote collegezalen 0.11 en 0.19 is de mogelijkheid tot opnemen beschikbaar; deze
moet dan ook worden gebruikt. In andere (middel)grote collegezalen moet de mogelijkheid
tot opnemen worden onderzocht.

Raadsleden FDR

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid focussen wij ons, zoals je dat van ONS gewend bent, op faciliteiten die de actieve student helpen het maximale uit zijn of haar studie te halen. Tevens achten wij het van belang dat studenten voldoende ruimte krijgen voor zelfontplooiing en nevenactiviteiten. Om dit te bereiken kijken wij ieder jaar opnieuw naar de behoeftes die er spelen onder studenten en welke verbeterpunten er nog zijn. Deze verbeterpunten kaarten we vervolgens aan in de faculteitsraad om tot reële oplossingen te komen.

Raadsleden FSW

Door colleges op te nemen en op Blackboard te plaatsen krijgen studenten de ruimte
om de afweging te maken tussen een college live bijwonen of terugkijken. Aangezien
docenten vanwege privacyredenen en mogelijke schending van copyright vaak bezwaren
hebben tegen het opnemen van hoorcolleges lijkt het ons verstandig om te beginnen met
het online plaatsen van audio opnames en de bijbehorende sheets. Om er voor te zorgen
dat mensen wel een goede motivatie behouden om colleges te bezoeken is het voorstel
om de opnames enkele weken voor het tentamen beschikbaar te stellen.

Raadslid LUMC

Buitenlandervaring tijdens bijvoorbeeld een minor is een leuke maar vooral erg leerzame
ervaring. Het LUMC zou zich meer moeten inzetten om studenten vakken, stages of
coschappen in het buitenland te laten volgen. Vooral op het gebied van minoren zijn
hier nog kansen op verbetering, aangezien het aanbod van buitenlandse minoren nog
gering is. Het is weliswaar mogelijk voor studenten om zelf een buitenlandse minor
te regelen, maar meestal wordt dit pas gecommuniceerd wanneer er niet genoeg tijd
meer is om dit te doen.

Raadsleden FWN

De kwaliteit van vakken rondom communicatieve vaardigheden moet verhoogd worden
zonder toename in studielast. Op dit moment krijgen studenten op onze faculteit bijvoorbeeld
het vak OBAS. Hoewel dit vak belangrijke onderwerpen behandelt is de tijd die hier voor
staat volstrekt overbodig aangezien de daadwerkelijke kennis die besproken wordt ook
in een veel kortere tijd aan bod kan komen. Wij vinden communicatieve vaardigheden
belangrijk, dit wordt echter maar als klein onderdeel behandeld tijdens dit vak. Wij willen
dit soort vakken dan ook niet afschaffen, maar verbeteren. Dit willen wij doen door contact
te leggen met docenten en de examencommissie die de kwaliteit van de opleiding hoog
wil houden. Het is immers zonde om minder nuttige vakken te volgen, als deze veel beter
kunnen zijn.