Raadsleden FSW

ons zoekt jou!

Dit zijn onze raadsleden voor de faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2019-2020!

1. Margriet Beeksma

2. Huib van Vugt

Standpunten

Meer ruimte voor zelfontplooiing 
– Audio opnames en sheets van colleges online
– Meer contact en aandacht rondom stages
– Voldoendes herkansbaar

Door colleges op te nemen en op Blackboard te plaatsen krijgen studenten de ruimte om de afweging te maken tussen een college live bijwonen of terugkijken. Aangezien docenten vanwege privacyredenen en mogelijke schending van copyright vaak bezwaren hebben tegen het opnemen van hoorcolleges lijkt het ons verstandig om te beginnen met het online plaatsen van audio opnames en de bijbehorende sheets. Om er voor te zorgen dat mensen wel een goede motivatie behouden om colleges te bezoeken is het voorstel om de opnames enkele weken voor het tentamen beschikbaar te stellen.

Wij vinden dat er meer aandacht rondom stages moet komen omdat het belangrijk is om tijdens je studie praktijkervaring op te doen zodat je de kennis die je tot dusver hebt verkregen toe leert passen. Daarmee verkrijg je een duidelijker beeld van wat jouw studie nou daadwerkelijk inhoudt in het latere (bedrijfs)leven. Dit gebeurt nog te weinig, dus wij vinden dit hard nodig.

Daarnaast lijkt het ons eveneens van belang dat het mogelijk is om voldoendes te herkansen. Zeker in het licht van de huidige trend van verhoogde toelatingseisen voor masters kan dit studenten een kans leveren om hun gemiddelde genoeg op te krikken. Daarnaast hebben studenten op sommige tentamenmomenten simpelweg een slechte dag, op deze manier kan dit opgevangen worden.

Internationalisering en inclusiviteit

– Colleges in één taal
– Niveau van Engels van docenten omhoog
– Internationals en Nederlandse studenten meer in contact brengen met elkaar

Voor de internationalisering lijkt het ons belangrijk dat colleges (vooral bij psychologie) in één taal gegeven worden. Wat nu vaak gebeurt is dat docenten switchen tussen engels en nederlands wat het verhaal onsamenhangend en niet goed te volgen maakt. Door het niveau engels op te krikken bij de docenten en professoren zullen internationale studenten zich beter kunnen mengen op onze faculteit. Ook lijkt het ons voor de inclusiviteit goed om 8 studenten door docenten in groepen ingedeeld te laten worden. Op deze manier zullen studenten die elkaar nog niet kennen samen moeten werken, wat bij kan dragen aan de menging tussen internationale en Nederlandse studenten op het FSW.

Voor een duurzame universiteit 
– Minder onnodige afdrukken syllabi
– Opdrachten inleveren via Turnitin en e-mail
– Afval daadwerkelijk scheiden

Door minder onnodige uitdraaien te maken van hand-outs en syllabi zorgen we voor een meer duurzame universiteit. Minder papiergebruik levert immers minder afvalverwerking op en meer bomen om de wereld vooruit te helpen. Hetzelfde geldt voor het inleveren van opdrachten via Turnitin en e-mail. De kans bestaat dat de docent alsnog het document print omdat dit fijner nakijkt, maar er zullen hoe dan ook minder documenten geprint worden. Ook is het van belang dat het afval gescheiden gaat worden voor een beter verwerkingsproces, maar daarbij is het vooral van belang dat het gescheiden afval ook gescheiden wordt bij het afvalverwerkingsbedrijf.

Algemeen
– Ruimere openingstijden OSC Een klacht die we van veel studenten op het FSW ontvangen is dat het OSC slechts op bepaalde tijden open is die niet goed uitkomen voor de studenten of simpelweg vreemd zijn. Een simpele oplossing is deze langer open laten zijn, de mogelijkheden hiertoe moeten met het Faculteitsbestuur overlegd worden.

Dit waren onze raadsleden voor de faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2018-2019!

Raadsleden FSW 2018-2019

  1. Huib van Vugt
  2. Matthijs Herweijer